Ontweringswater
Ontweringswater
0 Reviews | Review toevoegen
​Ontweringswater is een zure oplossing. Het geeft hout indien het door zon vergrijsd is, zijn oorspronkelijke kleur terug.

Maximale levertijd

4 werkdagen

€ 4,90
Prijs per liter
Aantal: 
Bestellen
 
Ontweringswater  is een zure oplossing. Het geeft hout indien het door zon vergrijsd is, zijn oorspronkelijke kleur terug. 
  • Neem tijdens het verwerken de voorschriften in acht: ontweringswater is een zuur, niet voor inwendig gebruik.  
  • Zorg dat het oppervlak goed schoon is, verwijder eventuele resten verf, afbijt of andere stoffen.
  • Breng het ontweringswater aan met de kwast op het gehele oppervlak en laat het ongeveer een half uur inwerken op het hout. Indien nodig de behandeling herhalen totdat het oppervlakte geheel gelijk is van kleur.
  • Spoel het oppervlakte na behandeling grondig af met water.
  • 1 liter ontweringswater is voldoende voor ongeveer 8 m2.
  • Gereedschappen reiniging met een ruime hoeveelheid water.
  • Laat het oppervlakte goed drogen voordat  het verder wordt bewerkt.

Veiligheidsgegevens:
P102 Buiten bereik van kinderen houden.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen hebt.
P260 Spuitnevel niet inademen.
P262 Mag niet in de ogen, op de huid of de kleding komen.
P264 Na het werken met dit product gebruikte materialen grondig spoelen met veel water.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 
P301
P310
  NA INSLIKKEN onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.
P302
P350
P313
  BIJ CONTACT MET DE HUID voorzichtig wassen met veel water en zeep; een arts raadplegen.
P305
P315
P351
P338
  BIJ CONTACT MET DE OGEN Onmiddellijk een arts raadplegen; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P306
P360
 NA MORSEN OP KLEDING verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.